Kairysis banneris

 • Szymel moteriškos šlepetės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Szymel.lt internetinės parduotuvės taikomos Klientui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes Szymel.lt
 2. Szymel.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Szymel.lt Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo sutikimą su Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Szymel.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. Szymel.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos nepageidaujamos pasekmės kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

II. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus Pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp pardavėjo ir Kliento sudaryti ir Kliento  pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (kai prašoma), adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi sudarant Sutartį ir pristatant užsakytas prekes. Szymel.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pirkimo-pardavimo vykdymo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo parduotuvėje būdų (plačiau – V Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu prekių pristatymo adresu. Klientui tris kartus ar daugiau neatsiėmus užsakytų prekių, įmonė pasilieka teisę keisti jam pristatymo ir atsiskaitymo sąlygas. 
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis suveda visus Sutarčiai sudaryti privalomus duomenis ir pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą paspaudžiant „APMOKĖTI“, jis nusiunčiamas Szymel.lt Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna szymel.lt. Kartu nuo to momento laikoma, jog tarp Kliento ir pardavėjo yra sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau pardavėjo prievolė vykdyti Sutartį kyla tik nuo to momento, kai pardavėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pasirinktas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, pardavėjo prievolė vykdyti Sutartį kyla tik kai gaunamas Kliento mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate.
 6. Klientui pateikus užsakymą, sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. Pardavėjui gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą ir atsiskaitė už užsakytas prekes, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas pardavėjo prievolės vykdyti su Klientu sudarytą Sutartį pradžios momentu, išskyrus atvejus, kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Szymel.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

III. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. Pardavėjas nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta. Į nurodomą prekės kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, kurį moka Klientas ir kuris nurodomas suformavus užsakymą.
 5. Pardavėjas parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el.paštu  Szymel.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjas per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. Pardavėjo įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1.   Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, pardavėjas įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2.   Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3.   Pardavėjas įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame szymel.lt.

6.4.   Pardavėjas visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5.   Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6.   Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

IV. Atsakomybė

 1. Pirkėjas yra atsakingas už neteisėtus veiksmus, padarytus tinklalapyje Szymel.lt
 2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl
  Pirkėjo, kuris nepaisydamas Pardavėjo rekomendacijų ir savo įsipareigojimų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,
  asmenų duomenų tvarkymo Politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas
  (išskyrus, jeigu vyksta nemokamo pristatymo nuolaidos)
  Jei Pirkėjas, užsisakęs prekę, su pristatymu į namus ir apmokėjimu gavus prekę, dėl tam tikrų priežasčių
  neatsiema prekės, privalo susimokėti už prekės pristatymą Pirkėjui ir prekės siuntimą atgal Pardavėjui.

V. Komentarų talpinimas

 1. Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Szymel.lt Bet koks komentaro talpinimas Szymel.lt elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis Szymel.lt nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
 2. Szymel.lt visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu Szymel.lt pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
 3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą http://szymel.lt/ elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

VI. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai szymel.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 2. Sutartis tarp Kliento ir szymel.lt sudaroma ir vykdoma valstybine lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

VII. Ginčų sprendimas ir EGS platforma

 1. Klientas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į pardavėja užpildydamas formą svetainėje szymel.lt arba informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@szymel.lt .
 2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainėje https://www.vvtat.lt/, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .
 3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/

Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.